Hosting Partner

UOP logo - Hosting

University of Peradeniya, Sri Lanka

Academic Partner

kalasalingamKalasalingam University India

Strategic Partners

ENNA logo

European Nanoscience and Nanotechnology Association

slcb-logo